Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti ProHokejisty s.r.o.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

obchodnej spoločnosti

ProHokejisty s.r.o.

so sídlom Za humny 202, 664 46 Prštice

identifikačné číslo: 04819853

zapísané v obchodnom registri vedenom u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92103

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.prohokejisty.cz/sk.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho ProHokejisty sro, so sídlom Za humnami 202, 664 46 Prštice, identifikačné číslo: 04819853 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 92103 (ďalej len "predávajúci") a popisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

  Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

 2. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

 3. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

 4. Definície pojmov obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v obchodných podmienkach. Pokiaľ tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v obchodných podmienkach. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

ZÁRUKA ZA AKOSŤ

 1. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúra) so zákonom uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie záruky.

 2. Na výslovnú žiadosť kupujúceho, predávajúci poskytne záruku formou záručného listu. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

 3. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

  LEHOTA PRE UPLATNENIE PRÁV Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným na doklade o zakúpení či na záručnom liste.

 2. Lehota je u nového (vrátane rozbaleného) tovaru 24 mesiacov;

 3. U spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale tovaru.

 4. Lehota sa končí dňom, ktorý sa číselným označením zhoduje s dňom, kedy začala a o príslušný počet mesiacov neskôr.

  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe.

 5. V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota, ktorá začínala plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

AKOSŤ PRI PREVZIATÍ

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

  1. vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýbajú u jednaní také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

  2. vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

  3. vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

  4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 2. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, ak predajca nepreukáže opak.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci odporúča pre rýchlejšie vybavenie reklamácie uplatniť reklamáciu u autorizovaného servisu, ak je pri danom type tovaru pre kupujúceho dostupný. Zoznam autorizovaných servisov je na vyžiadanie dostupný u predávajúceho.

 2. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť na predajni predávajúceho na adrese ProHokejisty s.r.o., Staňkova 374/20, Brno 612 00. Ďalej je možné reklamáciu tovaru odoslať na predajňu predávajúceho: ProHokejisty s.r.o., Staňkova 374/20, Brno 612 00.

 3. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva).

 4. Ďalej predávajúci odporúča priložiť kópiu dokladu o zakúpení či iným vhodným spôsobom doložiť záruku tovaru, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä: spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

 5. Taktiež predávajúci odporúča zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

 6. Ak je však v záručnom liste či v doklade o zakúpení tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v autorizovanom servisnom stredisku.

 7. Predávajúci príp. autorizovaný servis vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie, v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď.

 8. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého obdržaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

VÝLUKY

 1. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže by k poškodeniu došlo pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu, k čomu je tovar určený.

 2. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 3. mechanickým poškodením či opotrebením tovaru,

 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar a pod.,

 6. poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo bežným spôsobom užívania veci,

 7. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

 8. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

 9. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu,

 10.  ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

TESTOVANIE ZÁVADY

 1. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady predávajúci odporúča písomnú formu, čím sa rozumie tiež elektronická komunikácia.

 2. Ak bude reklamácia zamietnutá a v prípade, že kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude oprava účtovaná v dohodnutej výške.

 3. Kupujúci týmto berie na vedomie, že predávajúci zvyčajne nevykonáva platené opravy, iba ich sprostredkováva u autorizovaných servisov, prípadne zaisťuje s nimi komunikáciu, dopravu a pod. Predávajúci tak nenesie zodpovednosť za vykonanie opravy.

Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase potrebnom na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

ODMIETNUTIE PRIJATIA DO REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 1. V súlade s ustanovením § 2 odsek 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 2. Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

 3. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 2. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

 3. Po vybavení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka zariadení o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po jej uplatnení, do dňa, keď bol kupujúci o vybavení informovaný.

 4. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom pre uplatnenie reklamácie a expresné prepravy a ďalšie podobné. O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu najneskôr však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

 5. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam sa už nebude prihliadať.

 6. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

 7. Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, kedy bol o jej vybavení informovaný, táto lehota nemôže uplynúť skôr ako 60 dní od podania reklamácie.

 8. V prípade, že reklamácia nie je prevzatá kupujúcim najneskôr posledným dňom lehoty, bude predávajúcim účtované skladné po jej márnom uplynutí za uloženie tovaru vo výške 1, - € vrátane DPH za každý deň omeškania.

 9. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, keď bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

Pri výdaji tovaru či preplatení dobropisu v hotovosti po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci či jeho zmluvný partner odmietnuť tovar vydať či preplatiť dobropis.

 SPOTREBNÝ MATERIÁL A MINIMÁLNA ŽIVOTNOSŤ

 1. Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvádzané podmienky.

 2. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobené obvyklým užívaním. Ak tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu.

 3. Životnosť je predávajúci povinný vyznačiť u ponúkaného tovaru, inak nemá možnosť sa tejto životnosti dovolávať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.

 2. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a na prevádzke predávajúceho alebo ako dokument na https://www.prohokejisty.cz/sk.

 

V Brně dňa 5. 4. 2016

ProHokejisty s.r.o.

Produktové kategórie

Nákupný košík

počet kusov: 0

Uživatelský profil

Prihlásiť sa Registrovať

Buďte o krok napred! Všetky novinky pravidelne v emaile.
Riadime sa ochranou osobných údajov .

Sme autorizovaný predajca

U nás nenaletíte. Máme len originálny tovar so zárukou, ktoré môžete vymeniť alebo vrátiť a garantujeme riadnu reklamáciu

Facebook YouTube Instagram Kde nás nájdete